Niepubliczne Gimnazjum - Erasmus +

„CLIL as a Bridge to Real Life English” Erasmus +Project

About

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego we wrześniu 2016 roku, Niepubliczne Gimnazjum przy I LO im Ks. A. J Czartoryskiego przystąpiło do realizacji projektu europejskiego Erasmus+ . Przedsięwzięcie o nazwie „CLIL as a Bridge to Real Life’’ mieści się w zakresie współpracy dla innowacji i wymiany dobrych praktyk z naciskiem na wykorzystanie języka (angielskiego) w autentycznych sytuacjach.

Projekt obejmuje 6 krajów: Polska, jako koordynator, Turcja, Grecja, Bułgaria, Hiszpania i Słowacja. W czasie 2 lat realizacji przedsięwzięcia obecni uczniowie klas I-szych i II-ich naszego gimnazjum będą mieli wiele okazji dla praktycznego wykorzystania swoich umiejętności językowych i poznania nowych kultur, ucząc się w ten sposób szacunku i tolerancji.

Jednym z celu projektu jest zmotywowanie uczniów do uczenia się obcych języków poprzez zaspokojenie ich ciekawości o swoich partnerach. Młodzież uczestnicząca w  projekcie ma za zadanie gromadzić swoje wytwory w postaci listów, pamiętników oraz dokumentacji wspólnych działań regionalnych w porozumieniu z zagranicznymi partnerami, jako indywidualne portfolio (teczka osobowa) aby w ten sposób zauważyć rozwój umiejętności językowych na przestrzeni dwóch lat.

Projekt obejmuje również poszerzenie doświadczeń nauczycieli uczących przedmiotów ścisłych, humanistycznych, informatyki, języków i przedmiotów artystycznych w zakresie wprowadzenia nowych metod, co w założeniu projektu stanowić ma „most’’ łączący różne innowacyjne pomysły dla wspólnego wykorzystania w przyszłości przez uczniów i nauczycieli nie będących uczestnikami projektu. W tym celu nauczyciele zaangażowani w projekt mają stworzyć wspólny podręcznik z zamieszczonymi planami lekcji obejmujące szereg przedmiotów.. Innym produktem powstałym na bazie projektu ma być sieć klubów europejskich, które będą funkcjonować również po jego zakończeniu i zachęcać młodzież do wspólnych przedsięwzięć.

Całość projektu finansowana jest ze środków Agencji Rady Europy w ramach projektów edukacyjnych.


Beginning of the school year 2016 initiated a new European project Erasmus + for our Public Middle School comprised within 1st Secondary School named after Prince A.J. Czartoryski in Pulawy.  The enterprise entitled ‘CLIL as a Bridge to Real Life’ is included in the main thought of cooperation for innovation and exchange of good practice with an emphasis on English usage in authentic situations.

The project is carried out by 6 countries including Poland as the coordinator, Turkey, Greece, Bulgaria, Spain and Slovakia. During the project 2 year period our first and second grade students will have varied opportunities to make a use of practical language abilities and get to know new cultures, learning respect and tolerance towards others in this way.

One of the project aims is to motivate students towards learning foreign languages by fulfilling their anxiety about their partners. The project students are supposed to gather and store their ‘products’ based on emails, diaries together with cooperative project work previously discussed with their partners, in order to trace individual language development throughout the project period.

The project also means enriching experience among the teachers of humanities, science, IT, Art and Music as well as foreign languages in the way of implementing new methods, which again according to the projects major thought is to build up a bridge connecting varied innovative ideas ready to use by other students and teachers who are non-project participants. Thus among a number of the project final products it is aimed to produce a coursebook including varied lesson plans within a range of subjects. Another product is based on a network of European Clubs which are supposed to carry on with their activity after the project has been completed and encourage young people towards further common enterprises. The whole project is subsidised by the European Council Agency comprised within the frame of educational projects.

Advertisements